Far more seemly were it for thee to have thy study full of books, than thy purse full of money.

John Lyly

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 019 - The Moon is a Harsh Mistress
Tác giả: Robert A Heinlein
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Top 100 Sci-Fi Books - 019 - The Moon is a Harsh Mistress Top 100 Sci-Fi Books - 019 - The Moon is a Harsh Mistress - Robert A Heinlein