Books had instant replay long before televised sports.

Bern Williams

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Top 100 Sci-Fi Books - 019 - The Moon is a Harsh Mistress
Tác giả: Robert A Heinlein
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 019 - The Moon is a Harsh Mistress Top 100 Sci-Fi Books - 019 - The Moon is a Harsh Mistress - Robert A Heinlein