Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 008 - 2001 A Space Odyssey
Tác giả: Arthur C Clarke
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 008 - 2001 A Space Odyssey Top 100 Sci-Fi Books - 008 - 2001 A Space Odyssey - Arthur C Clarke