Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều


Bạn cần login để xem nội dung trang này.