Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, AphorismsBạn cần login để xem nội dung trang này.