Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao TzuBạn cần login để xem nội dung trang này.