Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

SenecaBạn cần login để xem nội dung trang này.