Books had instant replay long before televised sports.

Bern WilliamsBạn cần login để xem nội dung trang này.