Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

AeschylusBạn cần login để xem nội dung trang này.