Americans like fat books and thin women.

Russell BakerBạn cần login để xem nội dung trang này.