"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Ngày Về Ngày Về - Chiết Hỏa Nhất Hạ Ngày Về