Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki