He fed his spirit with the bread of books.

Edwin Markham

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Tuyết Nhung
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả