Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Tuyết Nhung
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả