The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Trần Thị Bảo Châu
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả