"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 37
Sôn Đô Ku Bị Mất Tích
 
 
--- 130 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->