You know you've read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.

Paul Sweeney

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Hân
 

Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Gia Văn Phái